Gedragscode

Uw ergotherapeut heeft, omdat er in de praktijk altijd meerdere personen, therapeuten, cliënten en derden tegelijk aanwezig zijn, voor de praktijk gedragsregels opgesteld om ongewenste gedragingen, ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Dit heeft als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

Werking naar cliënten en bezoekers
Uw ergotherapeut verwacht van cliënten, bezoekers en derden, dat zij niet in strijd handelen met de in deze code opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kan een ieder op het bestaan van de code worden gewezen. De gedragscode wordt op een voor cliënten, bezoekers en derden zichtbare plaats in de wachtruimte gelegd.
a
. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
b
. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
c
. Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
d
. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat zorgt u dat er geen waardevolle spullen hierin aanwezig zijn.
e
. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
f
. Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
g
. Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u deze dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
h
. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Omgang met cliënten, bejegening
Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn in de praktijk beschikbaar.
a
. De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt of het cliëntsysteem dit onmiddellijk aan te geven.
b
. Indien er, door bijv. geloofsovertuiging, tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt/het cliëntsysteem dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende ergotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
c
. Als een cliënt/cliëntsysteem er bezwaar tegen heeft om door een ergotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
d
. De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden behandelruimte. Het kan voorkomen dat twee behandelaars in dezelfde ruimte de behandelingen uitvoeren.
e
. Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt/cliëntsysteem) gevraagd worden.
f
. De ergotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt/cliëntsysteem respectvol te gedragen en ongewenste informaliteit achterwege te laten.
g
. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met cliënt / cliëntsysteem en ergotherapeut een andere ergotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
h
. Besproken onderwerpen met de cliënt/cliëntsysteem blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
i
. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
(Een nadere specificatie is terug te vinden in de folder: Beroepscode ergotherapeut)

Arbeidsomstandigheden en werkvloer
a
. De inrichting van de praktijk voldoet aan wettelijk eisen daaromtrent, in het bijzonder de ARBO-wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat ergotherapeuten, cliënten, bezoekers en derden zich veilig voelen.
b
. De omgang tussen ergotherapeuten, cliënten, bezoekers en derden wordt bepaald door respect voor ieders ras, sekse, levensbeschouwing en leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.
c
. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.
d
. Het bepaalde onder a. komt mede tot uiting door het bieden van mogelijkheden voor het beleven van uitingen samenhangend met sekse, levensbeschouwing en leeftijd.