Privacybeleid

Uiteraard gaat de ergotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:
a.
Behalve de ergotherapeut die de cliënt behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere ergotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

b. De cliënt/het cliëntsysteem heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt/het cliëntsysteem meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan de behandelende ergotherapeut worden verzocht deze te wijzigen.

c. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

d. Teneinde de ergotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om privacy te waarborgen, niet persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

e. Als de cliënt/het cliëntsysteem er bezwaar tegen heeft dat de gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kan dit worden medegedeeld aan de ergotherapeut.

f. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer de cliënt/het cliëntsysteem daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

g. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie buiten het cliëntsysteem. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt/het cliëntsysteem hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

h. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

i. Indien de cliënt/het cliëntsysteem van mening is dat de praktijk niet op de juiste manier met gegevens omgaat, kan dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar worden gemaakt.

Behandelovereenkomst
Voorafgaand aan de behandeling dient u een behandelovereenkomst te tekenen. Hierin staan een aantal afspraken benoemd betreft het afzeggen van afspraken. Ook kan er in deze behandelovereenkomst aangegeven worden of er wel of geen toestemming wordt verleend voor het maken van video-opnamen of foto’s van de ergotherapiebehandeling.
Na het opstellen van het behandelplan kan hier in de behandelovereenkomst akkoord voor te worden gegeven.